Verslag informatiebijeenkomst

BESTUURSINFO DB

Op onze Bestuursvergadering van 24 april 2019 hebben we besloten om van elke DB-vergadering een beknopt verslag van die bespreking op te nemen in de daaropvolgende editie van de Sluisdeur.

Op deze bestuursvergadering (24/4) is Dhr. J. Koops gekozen tot penningmeester. Jannes Koops is de opvolger van Tom Oud. Het Bestuur wil binnenkort weer eens om de tafel met de buurtmoeders/buurtvaders.

Een aantal vragen/opmerkingen/ideeën die tijdens de ALV van 28 maart door een aantal leden naar voren zijn gebracht, hebben de aandacht van de Groengroep (zie verder).

Over de uitkomsten van de brainstormsessie leest u meer van bestuurslid Dirk v/d Bosch.

Er is een afspraak gemaakt tussen Dhr. Meirink van de Gemeente en de voorzitter inzake verkeerssituaties, c.q. verkeersveiligheid.

De letters op FIEPSBRUG zijn klaar en worden tzt geplaatst. U hoort hier binnenkort meer over ivm een klein ceremonieel aspect wbt de plaatsing van de letters.

Het Bestuur heeft de Visserfondsaanvragen van IJsvereniging De Hunze inzake de plaatsing van een tweede landschappelijk hekwerk bij de ijsbaan en van de Werkgroep ONS-Groen+IJsvereniging De Hunze inzake de gezamenlijke aanschaf van een bosmaaier gehonoreerd en toegekend.

De contributie (€ 10,00) zal weer door de leden van het Bestuur worden opgehaald. Misschien zijn sommige bestuursleden ‘al rond geweest’. Ook willen we het ledenbestand updaten (namen/adressen)

Tot zover,

Jaap Kuiper – voorzitter DB